نمک زدایی و فرآیند تصفیه آب

نمک زدایی و فرآیند تصفیه آب به چه صورتی انجام می شود ؟ در واقع حذف نمک از آب دریا را نمک زدایی می گوییم. نمک زدایی به فرایندی اطلاق می شود که در آن مواد معدنی و نمک موجود در آب شور حذف شود. فرآیند نمک زدایی از آب کاربردهای زیادی دارد از جمله کاربردهایی که این فرآیند شامل می شود در تصفیه آب شهری و تصفیه آب صنعتی می باشد.

فرآیند نمک زدایی از آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب، آب شور را به دو قسمت تقسیم می کند:

قسمت اول دارای غلظت خیلی کمی از نمک می باشد (آب تصفیه شده آن را می نامیم)

قسمت دوم دارای غلظت بالاتری از نمک می باشد که آن را تغلیظ می نامیم.

روش های نمک زدایی و فرآیند تصفیه آب

مرحله اول تقطیر می باشد که به سه صورت زیر انجام می شود :

تقطیر چند مرحله ای (MSF)

تقطیر بصورت چندگانه (MED/ME)

روش بخاریا فشار (VC)

مرحله دوم تبادل یونی می باشد.

مرحله سوم به صورت فرایندهای غشایی انجام می گیرد که به 4 روند زیر صورت می گیرد :

روش تعویض الکترودیالیز (EDR)

فرایند اسمز معکوس (RO)

فرایند نانوفیلتراسیون (NF)

فرایند تقطیر غشایی (MD)

مرحله چهارم نمک زدایی به روش انجماد می باشد.

مرحله پنجم نمک زدایی به صورت ژئوترمال

مرحله ششم آب شیرین کن خورشیدی است که به دو روش ذیل انجام می شود :

روش رطوبت زدایی خورشیدی (HDH)

روش رطوبت زایی به روش چند گانه (MEH)

تاسیسات نمک زدایی از آب

تاسیسات نمک زدایی از آب دریا، نمک و مواد معدنی موجود در آب دریا را به طور منظم و مداوم حذف می کند. این تاسیسات آب مورد نیاز انسان و آبیاری را تامین می نماید. در واقع روش اصلی این تاسیسات حذف نمک از آب دریا می باشد.

یکی از موارد مهم در تصفیه آب حذف نمک موجود در آب می باشد. در این مقاله سعی کردیم روش هایی برای حذف نمک موجود در آب دریا را برای شما ارائه نماییم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

برای مشاوره تماس بگیرید